De scooter groothandel voor Particulieren
  

Algemene voorwaarde

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of andere zakelijke
handelingen tussen Scoot-Online en de met haar gelieerde ondernemingen en
een opdrachtgever. Onder opdrachtgever worden mede verstaan zakelijke
ondernemingen zowel als consumenten (hierna te noemen “klant”). Door het
aangaan van een transactie of overeenkomst met Scoot-Online geeft een klant aan
akkoord te gaan met deze algemene verkoop-, leverings-, en
betalingsvoorwaarden.

1.2 Eventueel door een klant gehanteerde algemene
voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op transacties met
Scoot-Online, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door
Scoot-Online zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Scoot-Online zijn
vrijblijvend, en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door
vertegenwoordigers van Soot-Online, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo
duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de website. Zij worden zo
volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt
duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn
rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. Niettemin is
het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte
van het artikel zoals aangeboden in de media.

1.5 Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid
kan Scoot-Online geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-,
type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media.

2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

2.1. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden
en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt Scoot-Online zich het recht
voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Scoot-Online is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant
een door Scoot-Online bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.

2.2. Scoot-Online behoudt zich het recht voor om de
nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van
de klant.

3. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

3.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op
de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.

4. LEVERING

4.1. Levering geschiedt af magazijn Scoot-Online naar een
door de klant aan te geven adres. Levering geschiedt uitsluitend binnen
Nederland en Belgie.

4.2 Indien er op bepaalde artikelen een levertijd van
toepassing is, zal deze levertijd door Scoot-Online zo spoedig mogelijk aan de
klant worden gemeld. Scoot-Online zal al het mogelijke doen om geaccepteerde
bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.

4.3 De door Scoot-Online aangegeven levertijd is
gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende
omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde, door Scoot-Online bij haar leveranciers bestelde
artikelen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in
voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarover indien
mogelijk bericht ontvangen.

4.4. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de
klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden
schade.

4.5 Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken
die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is Scoot-Online
gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan de klant in rekening te
brengen.

4.6. De wijze van vervoer wordt door Scoot-Online in
overleg met de klant bepaald. Eventueel kan van de klant een bijdrage in de handling-
en verzend-kosten gevraagd worden.

5. GARANTIE

6.1 Door Scoot-Online afgegeven garanties met betrekking
tot niet door Scoot-Online geproduceerde artikelen worden slechts gegeven,
indien en voor zover de leverancier van Scoot-Online een garantie heeft
afgegeven.

6.2 Op alle door Scoot-Online geleverde artikelen zijn de
garantieperiode alsmede de garantievoorschriften van toepassing zoals die door
de leverancier van Scoot-Online aangegeven wordt.

6.3 In geval van gebreken dient de klant binnen 14 dagen
na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen. De klacht dient een
beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten en kan
elektronisch, schriftelijk of telefonisch (met schriftelijke bevestiging)
plaatsvinden. De klant dient alsdan de betreffende defecte artikelen per
ommegaande en voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele
leveringsformulier terug te zenden aan Scoot-Online.

6.4 Afhandeling van de klacht zal plaatsvinden met
inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

6.5 Scoot-Online is niet aansprakelijk voor schade die de
klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Scoot-Online geleverd
artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove
schuld van Scoot-Online.

6.6 Onder Garantie wordt uitsluitend verstaan de garantie
op technische gebreken die voortkomen uit ondeugdelijk assemblage en/of
fabrieksfouten.

Niet onder de garantiebepalingen vallen dus de defecten
of storingen welke ontstaan door normale slijtage verschijnselen zoals
remvoeringen, lampjes, gaskabels, bandenslijtage enz.

6.7 (In)directe kosten of schade bij de klant of een
derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen
niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of
schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Scoot-Online.

6.8. Indien op grond van voorgaande artikelen
schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze in geval van zaakschade
beperkt zijn tot aangetoonde werkelijk geleden directe schade met een maximum
van € 250 per gebeurtenis en bij letselschade tot € 750 per gebeurtenis per
persoon met een maximum van € 1.500 per persoon in totaal.

6.9 De garantie vervalt in zijn geheel indien de motor
door het niet doen van regelmatige olie-inspecties defect raakt.

Oliepeilen dient bij elke tankbeurt te geschieden.

De garantie vervalt tevens indien er modificaties zijn
aangebracht welke niet origineel tot de scooter behoren.

6.10 Bij het verhalen binnen de garantieperiode dient het
defecte voertuig afgeleverd te worden bij de werkplaats van Scoot-Online te
Rotterdam.

Vervoer van of naar Scoot-Online wordt nimmer vergoed.

6. BETALING

A. STORTING OP BANKREKENING of Contant bij aflevering

7. ADRESWIJZIGINGEN

12.1. De klant is verplicht Scoot-Online op de hoogte te
brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden
door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare
“verhuisberichten”.

12.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen,
blijft hij jegens Scoot-Online aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de
klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.

12.3. De klant machtigt Scoot-Online om , indien nodig,
diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen.
Eventuele kosten komen voor rekening van de klant.

8. OVERIGE BEPALINGEN

13.1. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van
Scoot-Online onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer arbeidstaking, in- en
uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, natuurrampen, brand en andere ernstige
storingen binnen Scoot-Online of in diens toeleveringsbedrijven.

 9. Bezorging

Wij bezorgen gratis binnen de regio Rijnmond. Buiten deze regio in overleg (uitgesloten de Waddeneilanden)